Đăng ký

Giải bài 107 trang 42 - Sách giáo khoa Toán 6 tập 1

Đề bài

Điền dấu "X" vào ô thích hợp trong các câu sau:

Câu Đúng Sai
a) Một số chia hết cho 9 thì chia hết cho 3.    
b) Một số chia hết cho 3 thì chia hết cho 9.    
c) Một số chia hết cho 15 thì chia hết cho 3.    
d) Mộtsố chia hết cho 45 thì chia hết cho 9.    

 

Hướng dẫn giải

Giải:

a) Đúng;        b) Sai;        c) Đúng;        d) Đúng.