Đăng ký

Bài 55 trang 124 SGK Toán 6 tập 1

Đề bài

Gọi \(A,B\) là hai điểm trên tia \(Ox\). Biết \(OA= 8cm, AB= 2cm\). Tình \(OB\). Bài toán có mấy đáp số.

Hướng dẫn giải

Nhận xét: Nếu điểm M nằm giữa hai điểm A và B thì AM + MB = AB. Ngược lại, nếu AM + MB = AB thì điểm M nằm giữa hai điểm A và B.

Lời giải chi tiết

 Có hai trường hợp xảy ra:

- Trường hợp 1: \(A\) nằm giữa \(O\) và \(B\).

Ta có: \(OB=OA+ AB=8 +2 =10 cm\).

- Trường hợp 2: \(B\) nằm giữa \(O\) và \(A\). Ta có: \(OB+ BA= OA\)

Suy ra \(OB=OA-BA \Rightarrow OB= 8 – 2 = 6(cm)\).

Vậy bài toán có hai đáp số là \(10 cm\) và \(6 cm\).

shoppe