Đăng ký

Giải bài 55 trang 124 - Sách giáo khoa Toán 6 tập 1

Đề bài

Gọi A, B là hai điểm trên tia Ox. Biết OA = 8cm, AB = 2cm. Tish OB. Bài toán có mấy đáp số?

Hướng dẫn giải

Hướng dẫn:

Xét hai trường hợp:

- A nằm giữa O và B.

- B nằm giữa O và A.

Giải:

Vì A, B nằm trên tia Ox nên O không nằm giữa A và B.

Chỉ còn hai trường hợp:

- Trường hợp A nằm giữa O và B.

- Trường hợp B nằm giữa O và A.

Ta có: OB + BA = OA

          OB = OA - BA

          OB = 8 - 2 = 6 (cm)

Vậy bài toán có hai đáp số là OB = 10cm và OB = 6cm.