Đăng ký

Giải bài 54 trang 124 - Sách giáo khoa Toán 6 tập 1

Đề bài

Trên tia Ox vẽ ba đoạn thẳng OA, OB, OC sao cho OA = 2cm, OB = 5cm, OC = 8cm. So sánh BC và BA.

Hướng dẫn giải

     Hướng dẫn:

     A nằm giữa O và B.

     B nằm giữa O và C.

     Giải:

     Trên tia Ox, có hai điểm B, C mà OB < OC (5 < 8) nên điểm B nằm giữa điểm O và điểm C.

     Suy ra: OC = OB + BC

                  BC = OC - OB = 8 - 5 = 3 (cm)

     Trên tia Ox, có hai điểm A, B mà OA < OB (2 < 5) nên điểm A nằm giữa điểm O và điểm B.

     Suy ra: OB = OA + AB

                  AB = OB - OA = 5 - 2 = 3 (cm)

     Vậy:      AB = BC (= 3cm).

shoppe