Đăng ký

Giải bài 53 trang 124 - Sách giáo khoa Toán 6 tập 1

Đề bài

Trên tia Ox, vẽ hai đoạn thẳng OM và ON sao cho OM = 3cm, ON = 6cm. Tính MN. So sánh OM và MN.

Hướng dẫn giải

     Hướng dẫn:

     Xác định điểm nằm giữa hai điểm khác nhau.

     Dùng công thức cộng đoạn thẳng: AM + MB = AB nếu điểm M nằm giữa hai điểm A và B.

     Giải:

     Trên tia Ox có hai điểm M, N mà OM < ON (vì 3 < 6) nên điểm M nằm giữa hai điểm O và N.

     Suy ra: OM + MN = ON

                  MN = ON - OM = 6 - 3 = 3 (cm)

     Vậy:     OM = MN (= 3cm).