Đăng ký

Bài 53 trang 124 SGK Toán 6 tập 1

Đề bài

 Trên tia \(Ox\), vẽ hai  đoạn thẳng \(OM\) và \(ON\) sao cho \(OM = 3cm, ON = 6cm\). Tính \(MN\), so sánh \(OM\) và \(MN\).

Hướng dẫn giải

Nhận xét: Nếu điểm M nằm giữa hai điểm A và B thì AM + MB = AB. Ngược lại, nếu AM + MB = AB thì điểm M nằm giữa hai điểm A và B.

Để So sánh hai đoạn \(EM\) và \(MF\): ta cần tính độ dài từng đoạn thẳng ra rồi so sánh chúng với  nhau.

Lời giải chi tiết

 

Trên tia \(Ox\) cho \(2\) điểm \(M,N\) mà \(OM < ON\; ( 3<6)\) nên điểm \(M\) nằm giữa hai điểm \(O\) và \(N\).

Do đó: \(OM+MN=ON\);

Suy ra \(MN=ON-OM= 6-3=3\) (cm).

Vậy \(OM=MN=3 \) cm.

shoppe