Đăng ký

Giải bài 56 trang 124 - Sách giáo khoa Toán 6 tập 1

Đề bài

Cho đoạn thẳng AB dài 4cm. Trên tia AB lấy điểm C sao cho AC = 1cm.

a) Tính CB.

b) Lấy điểm D thuộc tia đối của tia BC sao cho BD = 2cm. Tính CD.

Hướng dẫn giải

Hướng dẫn:

C nằm giữa A và B.

B nằm giữa C và D.

Giải:

a) Trên tia AB có hai điểm C, B mà AC < AB (1 < 4) nên C nằm giữa hai điểm A và B.

Do đó: AC + CB = AB

           CB = AC - AB

           CB = 4 - 1 = 3 (cm).

b) Điểm D thuộc tia đối của tia BC nên điểm B nằm giữa C và D.

Do đó: CD = CB + BD

            CD = 3 + 2 = 5 (cm).