Đăng ký

Giải bài 59 trang 124 - Sách giáo khoa Toán 6 tập 1

Đề bài

Trên tia Ox, cho ba điểm M, N, P biết OM = 2cm, ON = 3cm, OP = 3,5cm. Hỏi trong ba điểm M, N, P thì điểm nào nằm giữa hai điểm còn lại? Vì sao?

Hướng dẫn giải

Hướng dẫn:

Dựa vào dấu hiệu:

- Nếu hai tia OA, OB đối nhau thì điểm O nằm giữa hai điểm A và B.

- Nếu trên tia Ox có hai điểm M, N mà OM < ON thì điểm M nằm giữa hai điểm O và N.

Ta chứng tỏ hai tia NO và NM trùng nhau, hai tia NO và NP đối nhau.

Từ đó suy ra NM và NP đối nhau, do đó N nằm giữa M và P.

Giải:

Trên tia Ox có OM < ON (2 < 3) nên điểm M nằm giữa hai điểm O và N.

Do đó hai tia NO và NM trùng nhau.       (1)

Trên tia Ox có On  < OP nên điểm N nằm giữa hai điểm O và P.

Do đó hai tia NO và NP đối nhau.           (2)

Từ (1) và (2) suy ra hai tia NM và NP đối nhau.

Do đó điểm N nằm giữa hai điểm M và P.