Đăng ký

Bài 54 trang 82 SGK Toán 6 tập 1

Đề bài

Tìm số nguyên x, biết:

a) \(2 + x = 3\);                    

b) \(x + 6 = 0\);                   

c) \( x + 7 = 1\).

Hướng dẫn giải

x trong bài toán đóng vai trò là số hạng chưa biết.

Muốn tìm số hạng chưa biết ta lấy tổng trừ đi số hạng đã biết.

Muốn trừ số nguyên a cho số nguyên b, ta cộng a với số đối b.

\(a -b = a + (-b)\)

Lời giải chi tiết

a) \(2 + x = 3\)

    \(x = 3-2\)

    \(x = 1\);

b) \(x + 6 = 0\)

    \(x = 0 - 6\)

    \(x = 0 + (-6)\)

    \(x = -6\);

c) \( x + 7 = 1\)

    \(x = 1-7\)

    \(x = 1 + (-7)\)

    \(x = -6\).

shoppe