Đăng ký

Bài 53 trang 82 SGK Toán 6 tập 1

Đề bài

Điền số thích hợp vào ô trống:

x

-2

-9

3

0

y

7

-1

8

15

x - y

 

 

 

 

x

-2

-9

3

0

y

7

-1

8

15

x - y

 

 

 

 

 

Hướng dẫn giải

Muốn trừ số nguyên a cho số nguyên b, ta cộng a với số đối b.

\(a -b = a + (-b)\)

Lời giải chi tiết

\(-2 - 7 = -2 + (-7) = -(2 + 7) = -9 \)

\(-9 - (-1) = -9 + 1 = - (9-1) = -8\)

\(3 - 8 = 3 + (-8) = - (8 - 3 )= -5\)

\(0 - 15 = 0 + (-15) = -(15 - 0) = -15\)

x

-2

-9

3

0

y

7

-1

8

15

x - y

 -9

-8

-5

-15

x

-2

-9

3

0

y

7

-1

8

15

x - y

 -9

-8

-5

-15

shoppe