Đăng ký

Bài 53 trang 131 SGK Toán 7 tập 1

Đề bài

Tìm độ dài x trên hình 127.

Hướng dẫn giải

Áp dụng định lý Py-ta-go để tính độ dài các cạnh. 

Lời giải chi tiết

Hình a)

Áp dụng định lí Pytago, Ta có: 

\(x^2 = 12^2+5^2=144+25=169\) 

 \(\Rightarrow x^2 = 13^2 \Rightarrow x=13 \)

Hình b) ta có:

\(x^2= 1^2 + 2^2 = 1+4=5\)

\(x=\sqrt{5}\)

Hình c)

Theo định lí Pytago:

\( 29^2=21^2+x^2\)

nên \( x^2=29^2-21^2\)

\(= 841-441=400=20^2\)

\(\Rightarrow x=20\)

Hình d)

\(x^2= ( \sqrt{7}) ^2+3^2=7+9=16=4^2\)

\(x=4.\)

shoppe