Đăng ký

Giải bài 53 trang 131 - Sách giáo khoa Toán 7 tập 1

Đề bài

 Tìm độ dài x trên hình 127.

Giải bài 53 trang 131 Toán 7 Tập 1 | Giải bài tập Toán 7

Hướng dẫn giải

Áp dụng định lí Pi-ta-go cho các tam giác vuông (theo thứ tự từ trái sang phải)

Hình 1:

    \(x^2=5^2+12^2=25+144=169=13^2=>x =13\)

Hình 2 :

   \(x^2 = 1^2 + 2^2 = 1 + 4 = 5 => x = \sqrt{5}\)

Hình 3:

   \(x^2 = 29^2 -21^2=841-441=400=20^2 => x = 20\)

Hình 4:

  \(x^2= (\sqrt{7})^2+3^2=7+9=16=4^2=> x=4\)