Đăng ký

Giải bài 57 trang 131 - Sách giáo khoa Toán 7 tập 1

Đề bài

Cho bài toán "ΔABC có AB = 8, AC = 17, BC = 15 có phải là tam giác vuông hay không ? Bạn Tâm đã giải thích bài toán đó như sau:

AB\(^2\) + AC\(^2\) = 82 + 172 = 64 + 289 = 353

BC\(^2\) = 152 = 225

Vì 353 ≠ 225 nên AB\(^2\) + AC\(^2\) ≠ BC\(^2\)

Vậy ΔABC không phải là tam giác vuông."

Lời giải trên đúng hay sai ? Nếu sai hãy sửa lại cho đúng

Hướng dẫn giải

Lời giải trên là sai.

Ta sửa lại như sau :

\(AB^2 + BC^2 = 8^2 +15^2=64 +225=289\)

\(AC^2=17^2=289\)

Ta thấy \(AB^2+BC^2=AC^2\) nên ΔABC vuông tại B.

shoppe