Đăng ký

Giải bài 60 trang 133 - Sách giáo khoa Toán 7 tập 1

Đề bài

Cho tam giác nhọn ABC. Kẻ AH vuông góc với BC. Cho biết AB = 13cm, AH = 12cm, HC = 16cm. Tính độ dài AC, BC.

Hướng dẫn giải

Áp dụng định lí Pi-ta-go cho ΔAHC vuông tại H, ta được :

\(AC^2 = AH^2+HC^2=12^2+16^2=144+256=400=20^2\)

=> AC = 20cm

Áp dụng định lí Pi-ta-go cho ΔAHB vuông tại H, ta được:

\(BH^2 = AB^2-AH^2=13^2-12^2=169-144=25=5^2\)

=> BH = 5cm

Ta có : BC = BH + HC = 5 + 16 = 21 (cm)

shoppe