Đăng ký

Bài 34 trang 77 SGK Toán 6 tập 1

Đề bài

Tính giá trị của biểu thức:

a) \(x + (-16)\), biết \(x = -4\);                             

b) \( (-102) + y\), biết \(y = 2\).

Hướng dẫn giải

Thay x vào từng biểu thức sau đó áp dụng quy tắc cộng hai số nguyên cùng dấu hoặc trái dấu để tính.

Lời giải chi tiết

a) Với \(x = -4\) ta có \(x + (-16) = -4 + (-16) = - (4 + 16) = -20\).

b) Với \(y = 2\) ta có \((-102) + y = (-102) + 2 = - (102 - 2) = -100\) vì \(102 > 2\)

shoppe