Đăng ký

Giải bài 28 trang 76 - Sách giáo khoa Toán 6 tập 1

Đề bài

Tính:

a) (-73) + 0 b) |-18| + (-12) c) 102 + (-120)
Hướng dẫn giải

Giải:

a) (-73) + 0 = -(73 - 0) = -73b) |-18| + (-12) = 18 + (-12) = 18 - 12 = 6c) 102 + (-120) = -(120 - 102) = -18