Đăng ký

Bài 33 trang 77 SGK Toán 6 tập 1

Đề bài

 Điền số thích hợp vào ô trống:

a

-2

18

12

 

-5

b

3

-18

 

6

 

a + b

 

 

0

4

-10

a

-2

18

12

 

-5

b

3

-18

 

6

 

a + b

 

 

0

4

-10

 

Hướng dẫn giải

+) Muốn tìm tổng ta lấy số hạng cộng số hạng.

+) Muốn tìm số hạng chưa biết ta lấy tổng trừ đi số hạng đã biết.

Lời giải chi tiết

\( -2 + 3 = 3 - 2 = 1\)

\(18 + (-18) = 0\)

\( 0 - 12 = - (12-0) = -12 \)

\(4 - 6 = - (6 - 4) = - 2\)

\(-10 - (- 5) = -10 + 5 = - (10 - 5) = -5 \)

Từ đó ta có bảng sau:

a

-2

18

12

-2

-5

b

3

-18

-12

6

-5

a + b

1

0

0

4

-10

a

-2

18

12

-2

-5

b

3

-18

-12

6

-5

a + b

1

0

0

4

-10

shoppe