Đăng ký

Giải bài 34 trang 77 - Sách giáo khoa Toán 6 tập 1

Đề bài

Tính giá trị của biểu thức:

a) x + (-16) biết x = -4 b) (-102) + y biết y = 2
Hướng dẫn giải

Hướng dẫn:

Thay giá trị của x hoặc y vào biểu thức rồi tính giá trị của biểu thức.

Giải:

a) Thay x = -4 vào biểu thức, ta được:

\(x+(-16)=(-4)+(-16)=-20\)

b) Thay y = 2 vào biểu thức, ta được:

\((-102)+y=(-102)+2=-100.\)