Đăng ký

Giải bài 32 trang 77 - Sách giáo khoa Toán 6 tập 1

Đề bài

Tính:

a) 16 + (-6) b) 14 + (-6) c) (-8) + 12
Hướng dẫn giải

Giải:

a) \(16+(-6)=10;\)                  b) \(14+(-6)=8;\)

c) \((-8)+12=4.\)

shoppe