Đăng ký

Giải bài 29 trang 76 - Sách giáo khoa Toán 6 tập 1

Đề bài

Tính và nhận xét kết quả của:

a) 23 + (-13) và (-23 ) + 13b) (-15) + (+15) và 27 + (-27)
Hướng dẫn giải

Giải:

a) 23 + (-13) = 10;               (-23) + 13 = -10

Nhận xét: Khi đổi dấu cả hai số hạng thì tổng của chúng cũng đổi dấu.

b) (-15) + (+15) = 0;             27 + (-27) = 0.

Nhận xét: Ta có ngay kết quả bằng 0 vì chúng là các cặp nguyên đối nhau.

shoppe