Đăng ký

Giải bài 27 trang 76 - Sách giáo khoa Toán 6 tập 1

Đề bài

Tính:

a) 26 + (-6) = 20;             

b) (-75) + 50 = -25;

c) 80 + (-220) =  -140.

Hướng dẫn giải

Hướng dẫn:

Muốn cộng hai số nguyên khác dấu không đối nhau ta tìm hiểu hai giá trị tuyệt đối của chúng (số lớn trừ số nhỏ) và đặt trước kết quả tìm được dấu của số có giá trị tuyệt đối lớn hơn.

Giải:

a) 26 + (-6) = 20;

b) (-75) + 50 = -25;

c) 80 + (-220) = -140.