Đăng ký

Giải bài 30 trang 76 - Sách giáo khoa Toán 6 tập 1

Đề bài

So sánh:

a) 1763 + (-2) và 1763b) (-105) + 5 và -105c) (-29) + (-11) và -29
Hướng dẫn giải

Hướng dẫn:

Tính tổng các số nguyên rồi so sánh.

Giải:

a) \(1763+(-2)=1761; 1761< 1763\), do đó \(1763+(-2)< 1763;\)

b) \((-105)+5=-100; -100> -105\), do đó \((-105)+5 > -105;\)

c) \((-29)+(-11)=-40; -40 < -29\), do đó \((-29)+(-11)<-29.\)

shoppe