Đăng ký

Bài 21 trang 73 SGK Toán 6 tập 1

Đề bài

Tìm số đối của mỗi số nguyên sau: \(-4, 6, \left | -5 \right |\), \(\left | 3 \right |, 4\).

Hướng dẫn giải

Số đối của số nguyên a là số -a và ngược lại số đối của số - a là số a.

Lời giải chi tiết

Số đối của số - 4 là số 4

Số đối của số 6 là số - 6

Có \(\left| { - 5} \right| = 5\) nên số đối của số \(\left| { - 5} \right|\) là - 5

Có: \(\left| 3 \right| = 3\) nên số đối của số \(\left| 3 \right| \) là - 3

Số đối của số 4 là số - 4.

shoppe