Đăng ký

Bài 15 trang 73 SGK Toán 6 tập 1

Đề bài

 Điền dấu \(>, =, <\) vào ô trống:

Hướng dẫn giải

Nhận xét:

giá trị tuyệt đối của số 0 là số 0.

giá trị tuyệt đối của một số nguyên dương là chính nó.

giá trị tuyệt đối của một số nguyên âm là số đối của nó (và là một số nguyên dương)

Lời giải chi tiết

Giải thích: 

+) Vì: \(\left| 3 \right| = 3;\left| 5 \right| = 5\) nên \(\,\left| 3 \right| < \left| 5 \right|\)

+)Vì: \(\left| { - 3} \right| = 3;\,\,\left| { - 5} \right| = 5\) nên \(\,\left| { - 3} \right| < \left| { - 5} \right|\,\)

+)Vì: \(\left| { - 1} \right| = 1;\,\,\left| 0 \right| = 0\) nên \(\left| { - 1} \right| > \left| 0 \right|\)

+) Vì: \(\left| 2 \right| = 2;\,\,\left| { - 2} \right| = 2\) nên \(\left| 2 \right| = \left| { - 2} \right|\)

shoppe