Đăng ký

Xác định kim loại M

Xác định kim loại M có hiđroxit lưỡng tính dựa vào phản ứng dd \(M^{n+}\) với dd \(MO_2^{n-4}\)(hay \([M(OH)_4]^{n-4}\)) với dd axit. Dù M là kim loại nào trong các kim loại có hiđroxit lưỡng tính (Zn, Cr, Sn, Pb, Be) thì số mol \(H^+\) dùng để kết tủa \(M(OH)_n\) xuất hiện tối đa sau đó tan vừa hết cũng được tính như sau:

                            \(n_{H^+}=4n_{MO_2^{n-4}}=4n_{[M(OH)_4^{n-4}}\)