Đăng ký

Tính pH của dd hỗn hợp

Độ pH của dung dịch hỗn hợp gồm axit yếu HA và muối NaA được tính theo công thức sau:

                    \(pH=-(log K_a + log \dfrac {C_a} {C_m})\)                     (Dung dịch trên được gọi là dung dịch đệm)

shoppe