Đăng ký

Tính pH của dd axit yếu BOH

Độ pH của dung dịch axit yếu BOH được tính theo công thức sau:

                      \(pH=14+\dfrac{1} {2} (log K_b + logC_c)\)

shoppe