Đăng ký

Giải câu 6 Trang 158 - Sách giáo khoa Vật lí 12

     Thuyết lượng tử ánh sáng:

     a) Ánh sáng được tạo thành bởi các hạt gọi là phôtôn.

     b) Với mỗi ánh sáng đơn sắc có tần số f, các phôtôn đều giống nhau, mỗi phôtôn mang năng lượng bằng hf.

     c) Trong chân không, phôtôn bay với tốc độ \(c=3.10^8m/s\) dọc theo tia sáng.

     d) Mỗi lần một nguyên tử hay phân tử phát xạ hoặc hấp thụ ánh sáng thì chúng phát ra hay hấp thụ một phôtôn.

shoppe