Đăng ký

Giải câu 4 Trang 158 - Sách giáo khoa Vật lí 12

     Giả thuyết Plăng:

     Lượng năng lượng mà mỗi lần một nguyên tử hay phân tử hấp thụ hay phát xạ có giá trị hoàn toàn xác định và bằng \(hf\), trong đó \(f\) là tần số của ánh sáng bị hấp thụ hay được phát ra, còn \(h\) là một hằng số.

shoppe