Đăng ký

Giải câu 12 Trang 158 - Sách giáo khoa Vật lí 12

Lượng tử năng lượng của ánh sáng đỏ là:

\(\varepsilon_đ=\dfrac{hc}{\lambda_đ}=\dfrac{6,625.10^{-34}.3.10^8}{0,75.10^{-6}}\approx 2,65.10^{-19}(J)\)

Lượng tử năng lượng của ánh sáng vàng là:

\(\varepsilon_v=\dfrac{hc}{\lambda_v}=\dfrac{6,625.10^{-34}.3.10^8}{0,55.10^{-6}}\approx 3,61.10^{-19}(J).\)

shoppe