Đăng ký

Giải câu 13 Trang 158 - Sách giáo khoa Vật lí 12

Ta có: \(\lambda_0=0,35.10^{-6}(m), 1eV=1,6.10^{-19}(J)\)

Công thoát của êlectron khỏi kẽm là:

\(A=\dfrac{hc}{\lambda_0}=\dfrac{6,625.10^{-34}.3.10^8}{0,35.10^{-6}}\approx 5,68.10^{-19}(J)=\dfrac{5,68.10^{-19}}{1,6.10^{-19}}\approx 3,55(eV).\)