Đăng ký

Giải câu 4 Trang 37- Sách giáo khoa Vật lí 6

Công thức:  \(d=\dfrac{P}{V}\)

Trong đó:   \(d\) là trọng lượng riêng  \((N/m^3).\)

                  \(P\) là trọng lượng  \((N).\)

                  \(V\) là thể tích  \((m^3).\)