Đăng ký

Giải bài 11.14 Trang 40 - Sách bài tập Vật lí 6

Lần cân thứ nhất cho:  \(m_T=m_b+m_n+m_V+m_1\)                   \((1)\)

Lần cân thứ hai cho:  \(m_T=m_b+m_n+m_2\)                                \((2)\)

Lần cân thứ ba cho:  \(m_T=m_b+(m_n-m_{n'})+m_V+m_2\)         \((3)\)

Từ \((1)\) và \((2)\) suy ra:  \(m_V=m_2-m_1.\)

Từ \((1)\) và \((3)\) ta xác định được thể tích của vật tính ra  \(cm^3\) có số đo là:  \(m_3-m_1\)

Do đó, số đo khối lượng riêng của vật tính ra  \(g/cm^3\) là:  \(D=\dfrac{m_2-m_1}{m_3-m_1}.\)