Đăng ký

Giải bài 11.9 Trang 38- Sách bài tập Vật lí 6

Chọn A. Khối lượng riêng của sắt là  \(7800kg/m^3.\) Vậy 1kg sắt có thể tích:

     \(V=\dfrac{m}{D}=\dfrac{1}{7800} \approx 0,000128 m^3 \approx 12,8 (cm^3).\)