Đăng ký

Giải bài 11.10 Trang 39- Sách bài tập Vật lí 6

Khối lượng riêng của dầu ăn vào khoảng:  \(D=800kg/m^3\)

Khối lượng 2 lít \((0,002m^3)\) dầu ăn:  \(m=D \times V=800 \times 0,002=1,6(kg)\)

\(\Rightarrow\) Trọng lượng của 2 lít dầu ăn trên vào khoảng:

\(P=10m=10 \times 1,6=16(N).\)

Chọn B.