Đăng ký

Giải câu 2 Trang 37- Sách giáo khoa Vật lí 6

Dựa vào bảng khối lượng riêng của một số chất ta tra được khối lượng riêng của đá là:  \(2600kg/m^3.\)

Lập tỉ lệ:  \(1m^3\) đá có khối lượng là 2600kg;

                \(0,5m^3\) đá có khối lượng là ? kg.

Vậy  \(0,5m^3\) đá có khối lượng:

                 \(m=D \times V=0,5 \times 2600=1300(kg).\)