Đăng ký

Giải bài 11.8 Trang 38 - Sách bài tập Vật lí 6

Chọn D. Trọng lượng riêng của gạo vào khoảng  \(12000N/m^3.\)