Đăng ký

Giải bài 11.5 Trang 38 - Sách bài tập Vật lí 6

Thể tích phần gạch của hòn gạch là:

     \(V=1200- 2 \times 192=816(cm^3)=0,000816(m^3)\)

Khối lượng riêng của gạch là:

     \(D=\dfrac{m}{V}=\dfrac{1,6}{0,000816}\approx1960,8 (kg/m^3)\)

Trọng lượng riêng của gạch là:

     \(d=10 \times D=10 \times 1960,8=19608( N/m^3)\)