Đăng ký

Giải bài 15.6 Trang 50- Sách bài tập Vật lí 6

Chọn B. Cân đồng hồ không phải là một ứng dụng của đòn bẩy.