Đăng ký

Giải bài 15.13 Trang 52- Sách bài tập Vật lí 6

Hướng dẫn: 

Có   \(\dfrac{F_1}{P}=\dfrac{O_1A_1}{O_1B_1}=\dfrac{O_2A_2}{O_1B_1}> \dfrac{O_2A_2}{O_2B_2}=\dfrac{F_2}{P}\)  suy ra   \(F_1>F_2.\)

Giải:

Chọn A.  \(F_1>F_2\)  vì  \(B_1O_1 < B_2O_2\)  và   \(A_1O_1=A_2O_2.\)