Đăng ký

Giải bài 15.12 Trang 51 - Sách bài tập Vật lí 6

     Có   \(\dfrac{F_1}{F_2}=\dfrac{O_2O}{O_1O}=\dfrac{2 \times O_1O}{O_1O}=2\)   nên   \(F_2=\dfrac{F_1}{2}=\dfrac{140}{2}=70(N).\)

     Muốn dùng một lực 40N để kéo gàu nước nặng 140N thì phải treo vào đầu dây kéo một vật có khối lượng m sao cho trọng lượng P của vật có độ lớn tối thiểu là:   P=70-40=30N.

     Vậy phải treo vào đầu dây kéo một vật có khối lượng tối thiếu là:

            \(m=\dfrac{P}{10}=\dfrac{30}{10}=3(kg).\)