Đăng ký

Giải bài 15.8 Trang 50 - Sách bài tập Vật lí 6

Chọn B. Đòn bẩy.