Đăng ký

Giải bài 1-2.6 Trang 6 - Sách bài tập Vật lí 6

Hướng dẫn:

- Tên thước đo: thước cuộn có GHĐ 5m và ĐCNN 5mm.

- Cách đo: Chọn 2 điểm A và B (cùng nằm trên một đường thẳng) cách xa nhau nhất trên sân trường. Đặt thước tại điểm A và đo  theo đường thẳng đến điểm B (có thể đo nhiều lần thước). Tổng độ dài của các lần đo chính là độ dài của sân trường.

- Cách tính giá trị trung bình của các kết quả đo:

Giá trị trung bình  \(=\dfrac{(kết \ quả \ đo \ lần \ 1)+(kết \ quả \ đo \ lần \ 2)+...+(kết\ quả\ đo\ lần \ n)}{n}\)

Giải: Chiều dài sân trường thường chỉ vào khoảng một vài chục mét. Nếu chọn thước B (thước cuộn), vì có GHĐ lớn nhất, do đó phải đo ít lần nhất, ĐCNN của thước B nhỏ hơn thước D nên không chọn thước D. Tuy ĐCNN của thước B (5mm) lớn hơn thước A và C (1mm), (nhưng dùng thước B vẫn phù hợp so với chiều dài sân trường (sai số nhỏ hơn 1% là chấp nhận được).