Đăng ký

Giải bài 1-2.3 Trang 5 - Sách bài tập Vật lí 6

a) GHĐ 10cm và ĐCNN 0,5cm.

b) GHĐ 10cm và ĐCNN 1mm.