Đăng ký

Giải bài 42 trang 79 - Sách giáo khoa Toán 6 tập 1

Đề bài

Tính nhanh:

a) 217 + [43 + (-217) + (-23)]

b) Tổng của tất cả các số nguyên có giá trị tuyệt đối nhỏ hơn 10.

Hướng dẫn giải

Hướng dẫn:

a) Sử dụng tính chất giao hoán và kết hợp của phép cộng để nhóm từng cặp số đối nhau.

b) Các số nguyên có giá trị tuyệt đối nhỏ hơn 10 nằm trong khoảng từ -10 đến 10.

Giải:

a) 217 + [43 + (-217) + (-23)]

    = [217 + (-217)] + [43 + (-23)] = 0 + 20 = 20.

b) Các số nguyên có giá trị tuyệt đối nhỏ hơn 10 nằm giữa -10 và 10

Đó là các số: -9; -8; -7; ...; 0; 1; 2;...; 7; 8; 9.

Ta có tổng phải tìm là:

(-9) + (-8) + (-7) +...+ 0 + 1 + 2 + ... + 7 + 8+ 9

= [(-9) + 9] + [(-8) + 8] + [(-7) + 7] + ... + [(-1) + 1] + 0 = 0

shoppe