Đăng ký

Giải bài 37 trang 78 - Sách giáo khoa Toán 6 tập 1

Đề bài

Tìm tổng tất cả các số nguyên x biết:

a) -4 < x < 3 b) -5 < x < 5
Hướng dẫn giải

Hướng dẫn:

Liệt kê tất cả các số nguyên trong khoảng đã cho.

Tính tổng tất cả các số nguyên đó.

Lưu ý: Nhóm từng cặp số đối nhau.

Giải:

a) \(a \in Z\) và -4 < x < 3 nên \(x \in\) {-3; -2; -2; 0; 1; 2}

Tổng phải tìm là:

\((-3)+(-2)+(-1)+0+1+2=(-3)+[(-2)+2]+[(-1)+1]+0=-3\)

b) \(x \in Z\) và -5 < x < 5 nên \(x \in\) {-4; -3; -2; -1; 0; 1; 2; 3; 4}

Tổng phải tìm là:

\((-4)+(-3)+(-2)+(-1)+0+1+2+3+4=[(-4)+4]+[(-3)+3]+[(-2)+2]+[(-1)+1]+0=0\)

shoppe