Đăng ký

Giải bài 39 trang 79 - Sách giáo khoa Toán 6 tập 1

Đề bài

Tính:

a) 1 + (-3) + 5 + (-7) + 9 + (-11)b) (-2) + 4 + (-6) + 8 + (-10) + 12
Hướng dẫn giải

Hướng dẫn:

Sử dụng tính chất giao hoán và kết hợp của phép cộng để nhóm từng cặp có tổng bằng nhau.

Giải:

a) \(1+(-3)+5+(-7)+9+(-11)\)

    \(=[1+(-3)]+[5+(-7)]+[9+(-11)]\)

    \(=(-2)+(-2)+(-2)=-6\)

b) \((-2)+4+(-6)+8+(-10)+12\)

    \(=[(-2)+4]+[(-6)+8]+[(-10)+12]=2+2+2=6.\)