Đăng ký

Bài 28 trang 76 SGK Toán 6 tập 1

Đề bài

Tính:

a) \( (-73) + 0\);           

b) \(|-18| + (-12)\);              

c) \(102 + (-120)\).

Hướng dẫn giải

Muốn cộng hai số nguyên khác dấu không đối nhau, ta tìm hiệu hai giá trị tuyệt đối của chúng (số lớn trừ số nhỏ) rồi đặt trước kết quả tìm được dấu của số có giá trị tuyệt đối lớn hơn.

Lời giải chi tiết

a) \((-73) + 0 = -73\) vì \(73 > 0\)

b) \(|-18| + (-12) = 18 + (-12) = 18 - 12 = 6\) vì \(18 > 12\)

c) \(102 + (-120) = -(120 - 102) = -18\) vì \(120 > 102\)

shoppe