Đăng ký

Giải bài 3 trang 91 - Sách giáo khoa Toán 7 tập 2

Đề bài

Hình 61 cho biết a // b, góc C = 44\(^0\), góc D = 132\(^0\). Tính số đo góc COD.

Hướng dẫn giải

Gọi K là giao điểm của CO và b.

a // b => \(\widehat{K}=\widehat{C}=44^0\) (hai góc so le trong)

\(\widehat{COD}\) là góc ngoài của tam giác OKD nên :

\(\widehat{COD}\) = \(\widehat{K}\) + \(\widehat{ODK}\)

\(44^0+(180^0-132^0)=44^0+48^0=92^0\)