Đăng ký

Giải bài 68 trang 88 - Sách giáo khoa Toán 7 tập 2

Đề bài

Cho góc xOy. Hai điểm A, B lần lượt nằm trên hai cạnh Ox, Oy.

a) Hãy tìm điểm M cách đều hai cạnh góc xOy và cách đều hai điểm A, B.

b) Nếu OA = OB thì có bao nhiêu điểm M thỏa mãn các điều kiện trong câu a?

Hướng dẫn giải

 

a) Điểm M cách đều hai cạnh của góc xOy nên M nằm trên đường phân giác của góc xOy.

Điểm M nằm cách đều hai điểm A và B nên điểm M nằm trên đường trung trực của AB.

Vậy điểm M là giao điểm của tia phân giác của góc xOy và đường trung trực của đoạn thẳng AB.

b) Nếu OA = OB thì tam giác AOB cân tại O nên tia phân giác của góc xOy nằm trên đường trung trực của đoạn AB.

Vậy có vô số điểm M thỏa mãn điều kiện trong câu a.